ศูนย์พัฒนาและบริการวิชาการสู่สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ห้อง 8106 อาคารคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 1
96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑล สาย 5  ตำบลศาลายา  อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  73170

โทรศัพท์มือถือ 093-124-3799
โทรศัพท์ 02-441-6000 ต่อ 2165-8
โทรสาร 02-441-6063

web site : http://hrdc.rmutr.ac.th
E-mail : Dass@rmutr.ac.th
, Dass.rmutr@gmail.com