๑  วางแผนการให้บริการทางวิชาการแบบจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย

๑. วางแผนการให้บริการทางวิชาการแบบจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย

๒. จัดหารายได้จากการให้บริการวิชาการแก่บุคคลหรือองค์กรภายนอก

๓. ให้บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม

๔  พัฒนางานบริการวิชาการ ทั้งด้านวิชาการและด้านบริหารจัดการ

๕. บ่มเพาะผู้ประกอบการรายใหม่ ให้เกิดวิสาหกิจในชุมชน