PR1_3512

                   นางสาวฐิติมนต์  ธนกิติเอื้ออังกูร

        ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาและบริการวิชาการสู่สังคม

               E-mail :                     

                   เบอร์โทรศัพท์ภายใน ๒๑๖๖

 

                                    ฟิว   

                       นายนเรศ สิงห์ครามเขต

                            นักวิชาการศึกษา

                   E-mail : Naress.sin@rmutr.ac.th

                       เบอร์โทรศัพท์ภายใน ๒๑๖๕

                     ไอซ์             

                    ว่าที่ร้อยตรีจารุวัตร์ จิตตเสถียร

                                   บุคลากร

                 E-mail : Jaruwat.jit@rmutr.ac.th

                      เบอร์โทรศัพท์ภายใน ๒๑๖๕

 

                                       ตั้ม          

                              นายมงคล ฟองศรี

                                  บุคลากร

                E-mail : Mongkol.fon@rmutr.ac.th

                       เบอร์โทรศัพท์ภายใน ๒๑๖๕

 

                                      เอ๋              

                      นางสาวจิตรานุช น้อยสุทธิสกุล

                                     บุคลากร

               E-mail : Chisttanut.Noi@rmutr.ac.th

                       เบอร์โทรศัพท์ภายใน ๒๑๖๗

 

                                   จีน

                     นางสาวจิราพรรณ ชิตวาห์

                     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

                E-mail : Jirapun.Chi@rmutr.ac.th

                     เบอร์โทรศัพท์ภายใน ๒๑๖๘

 

                                  ตาล

                   นางสาวทักศิณา คงเหมือนเพชร

                      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

                E-mail : Taksina.Kon@rmutr.ac.th

                     เบอร์โทรศัพท์ภายใน ๒๑๖๘